''Rudnik'' d.o.o, Miše Mihajlovića 2 - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9

''Rudnik'' d.o.o, Miše Mihajlovića 2 - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće Rudnik i flotacija ''Rudnik'' d.o.o, Miše Mihajlovića 2, Rudnik, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac, dana 10.06.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-2095/2022-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Gornji Milanovac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 1000 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Gornji Milanovac, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.