Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ”Nebos” d.o.o, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada (olovni akumulatori i baterije, nikl – kadmijum baterije i akumulatori, elektrolit iz baterija i akumulatora, kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i dr. opasne materije, izolacioni materijal sa azbestom i dr. izolacioni materijal koji sadrži opasne materije, kao i električna i elektronska oprema koja sadrži opasne materije), na k.p. 5650 (ranije 4635/5) KO Sevojno, Grad Užice, zaveden pod brojem 353-02-1997/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.