Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje međunarodnog gasovoda Sotin – Bačko novo selo DN 800/75 bar, u Vukovarsko - sremskoj županiji, područje Grada Vukovara

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje međunarodnog gasovoda Sotin – Bačko novo selo DN 800/75 bar, u Vukovarsko - sremskoj županiji, područje Grada Vukovara

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo obaveštenje  (notifikaciju)  u vezi sa planiranim projektom za izgadnju međunarodnog gasovoda Sotin – Bačko novo selo DN 800/75 bar, u Vukovarsko - sremskoj županiji. S tim u vezi, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da se dokumentacija u vezi sa zahtevom za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje međunarodnog gasovoda Sotin – Bačko novo selo DN 800/75 bar, u Vukovarsko - sremskoj županiji, područje Grada Vukovara, koju je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije nalazi na službenom sajtu ministarstva.

Uvid u dokumentaciju (notifikaciju) u vezi sa planiranim projektom u Republici Hrvatskoj može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na gore navedenom  službenom sajtu ministarstva.