Projekat sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

Projekat sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

U skladu sa članom 3. Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO Konvencija) obaveštavamo Vas da se u Republici Srbiji planira realizacija projektasanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2, na katastarskim parcelama broj 15809/4, 15809/5, 15809/6, 5675/2 i 5006 KO Dušanovac, na katastarskoj parceli broj 7642/1 KO Mihajlovac i katastarskoj parceli broj 6048/1 KO Prahovo
Kao potencijalno pogođenoj strani usled buduće realizacije navedenog projekta, u skladu sa članom 3 i odlukom I/4 ESPOO Konvencije šaljemo Vam na razmatranje obaveštenje (notifikaciju) o planiranim aktivnostima. 

U skladu sa gore navedenim, molimo Vas da nas obavestite, ali ne kasnije od 6 nedelje od dana prijema ovog obaveštenja, o nameri o učestvovanju/neučestvovanju u postupku procene uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. 

U slučaju da odlučite da učestvujete u daljem postupku, molimo Vas da nam pošaljete i informacije koje će sadržati opis potencijalno ugroženih činilaca životne sredine na teritoriji Vaše države usled realizacije projekta, a u skladu sa odlukom II/4 ESPOO Konvencije.

 Notifikacija ESPOO Đerdap 2