Notifikacija oglas Rumunija autoput Tem - Mor

Notifikacija oglas Rumunija autoput Tem - Mor

Na osnovu člana 3.  Konvencije o procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – ESPOO Konvencija, Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rumunije je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo obaveštenje  (notifikaciju)  u vezi sa planiranim projektom za izgadnju autoputa Temišvar – Moravica (Temişoara – Moravița) sa pratećom infrastrukturom na trasi autoputa. S tim u vezi, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da se dokumentacija na engleskom jeziku u vezi sa zahtevom za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Temišvar – Moravica (Temişoara – Moravița) sa pratećom infrastrukturom na trasi autoputa, koju je Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rumunije dostavilo Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije nalazi na službenom sajtu ministarstva.

Uvid u dokumentaciju (notifikaciju) u vezi sa planiranim projektom u Rumuniji može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na gore navedenom  službenom sajtu ministarstva.