Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta Luke Bogojevo

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta Luke Bogojevo

 

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26 – Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta Luke Bogojevo, na katastarskim parcelama broj 2044/1, 2045, 2046, 2047, 2048, 2051/1, 3016/2, 3030/1, 3030/2, 3114, 3115, 3046/1, 3046/2, 3046/3,3046/4, 3046/5, 3046/6, 3046/7, 3046/8 i 3016/1 (reka Dunav), sve u KO Bogojevo, opština Odžaci.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske  uprave Odžaci, ul. Knez Mihajlova br. 24,  kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 19.01.2022. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama  Opštinske uprave Odžaci, ul. Knez Mihajlova br. 24.