Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110 kV "Jadar"

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110 kV "Jadar"

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo rešenje broj 353-02-1932/2021-03 od 24. januara 2022. godine kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110 kV „Jadar“ koje čini 110 kV postrojenje za priključenje 110 kV dalekovoda, zgrada postrojenja sa portirnicom i dizel električni agregat na delovima katastarskih parcela broj 938 i 939 obe K.O. Veliko selo i delu katastarske parcele broj 967 K.O. Brnjac, na teritoriji grada Loznice.      

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može protiv tog rešenja izjaviti žalbu Vladi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.