Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda Valjevo 3 – TS Loznica 2

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda Valjevo 3 – TS Loznica 2

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo rešenje broj 353-02-1931/2021-03 od 24. januara 2022. godine kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV br. 106A/4 TS Valjevo 3 – TS Loznica 2 i dalekovoda 110 kV br. 106B/4 TS Osečina – TS Loznica - uvođenje u PRP 110 kV Jadar, na delovima katastarskih parcela br. 938, 939, 940, 942/4, 942/5, 943/1, 944/3, 944/1, 945, 946, 947, 949/3, 948 sve KO Veliko selo, i delovima katastarskih parcela br. 967, 966, 965, 964, 968/8, 968/7, 968/2, 968/3, 968/6 i 968/1 sve u KO Brnjac, grad Loznica, zavedenom pod brojem 353-02-1931/2021-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može protiv tog rešenja izjaviti žalbu Vladi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.