Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo rešenje broj 353-02-1163/2021-03 od 14. februara 2022. godine kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, kao nosioca projekta, za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, na katastarskim parcelama u okviru katastarskih opština Gornje Nedeljice, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Slatina, Stupnica i Šurice na teritoriji grada Loznice i opštine Krupanj u obuhvatu podzona 1A i 1B – zona rudarskih aktivnosti prema Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita u ležištu „Jadar“ („Službeni glasnik RS“ broj 26/2020).

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može protiv tog rešenja izjaviti žalbu Vladi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.