Bonis eko Stalać d.o.o., Beograd - Rešenje broj 353-02-942/2021-03 od 18. oktobra 2021. godine, kojim se postupak u ovoj upravnoj stvari obustavlja

Bonis eko Stalać d.o.o., Beograd - Rešenje broj 353-02-942/2021-03 od 18. oktobra 2021. godine, kojim se postupak u ovoj upravnoj stvari obustavlja

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ postupajući po službenoj dužnosti u postupku po zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE Stalać na reci Južnoj Moravi Opština Ćićevac, nosioca projekta Bonis eko Stalać D.O.O. Beograd, Vojislava Ilića 10, doneo rešenje broj 353-02-942/2021-03 od 18. oktobra 2021. godine, kojim se postupak u ovoj upravnoj stvari obustavlja.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 428,  svakog radnog dana u vremenu od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na rešenje Vladi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.