SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, iz Bora, Đorđa Vajferta 29 - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ''Kraku Bugaresku Cementacija 1''

SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, iz Bora, Đorđa Vajferta 29 - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ''Kraku Bugaresku Cementacija 1''

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće


O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ, rešavajući po zahtevu nosioca projekta, preduzeća SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, iz Bora, Đorđa Vajferta 29, doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ''Kraku Bugaresku Cementacija 1'', na teritoriji KO Krivelj, područje grada Bora, na katastarskim parcelama definisanim Informacijom o lokaciji Gradske uprave grada Bora, br. 350-146/2020-III/05 od 19.10.2020.godine, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09),  zavedeno pod brojem 353-02-1846/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.