Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1, na trasi utvrđenoj u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 350-02-00075/2022-07 od 12.05.2022. godine.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu ministarstva.

Protiv Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu, Beograd, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.