Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda br.111 na k.p. br.4227/4 i 4440 KO Novi Sad II i drugim k.p u KO S. Kamenica

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda br.111 na k.p. br.4227/4 i 4440 KO Novi Sad II i drugim k.p u KO S. Kamenica

Na osnovu čl. 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda br.111 na k.p. br. 4227/4 i 4440 KO Novi Sad II i drugim k.p u KO Sremska Kamenica.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 424  i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu, Beograd, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.