Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka, na katastarkoj parceli broj 2571/15 KO Radinac, Grad Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka, na katastarkoj parceli broj 2571/15 KO Radinac, Grad Smederevo

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka, na katastarkoj parceli broj 2571/15 KO Radinac, Grad Smederevo

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.