Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Termoelektrane "Nikola Tesla B", na katastarskim parcelama KO Ušće

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Termoelektrane "Nikola Tesla B", na katastarskim parcelama KO Ušće

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Termoelektrane "Nikola Tesla B", na katastarskim parcelama KO Ušće, na teritoriji gradske opštine Obrenovac, zaveden pod brojem: 353-02-00747/2022-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog  dana od 11-14 časova, i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.