PD ''Branko Moravac'' d.o.o - zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

PD ''Branko Moravac'' d.o.o - zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Nosilac projekta preduzeće PD ''Branko Moravac'' d.o.o. podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije, na k.p. 5545, 5543, 5542, 5541, 5540, 5539, 5597, 5598, 5602, 5599, 5600, 5601, 5604, 5605, 5607/1, 5608, 5609/1, 5610, 5612, 5613/3, 5538, 5603, 5611, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5668, 5667, 5666, 5659/1, 5657/1, 5681, 5684, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 6456, 8094, 5708, 5709, 5710/1, 5710/2, 5711, 5712, 5756/5, 8079, 5535, 5537, sve KO Turija, SO Kučevo.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.