JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), teritorija grada Kragujevca

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), teritorija grada Kragujevca

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac, na teritoriji grada Kragujevca, nosioca projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.