JP „Putevi Srbije“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (brza saobr

JP „Putevi Srbije“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (brza saobr

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (brza saobraćajnica IB reda) poddeonica 2: km 23+075 do km 46+000, na k.p. u KO Vranovo, KO Mala Krsna i KO Skobalj na teritoriji grada Smedereva; k.p. u KO Dragovac, KO Požarevac, KO Ćirikovac, KO Bubuševac, KO Bratinac, KO Bare i KO Beranje na teritoriji grada Požarevca; k.p. u KO Sirakovo, KO Majilovac, KO Đurakovo, KO Popovac, KO Kisiljevo, KO Topolovnik, KO Kumane, KO Veliko Gradište, KO Kusiće i KO Tribrode na teritoriji Veliko Gradište i k.p. u KO Braničevo, KO Ponikve, KO Usije, KO Radoševac i KO Golubac na teritoriji opštine Golubac.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja