Grad Čačak - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ''Prelići''

Grad Čačak - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ''Prelići''

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ, rešavajući po zahtevu nosioca projekta, Grada Čačka, Župana Stracimira 2, doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ''Prelići'', sa rekonstrukcijom crpnih stanica ''Beljina'',  ''Košutnjak'' i ''Ljubić polje'', na teritoriji grada Čačka, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09),  zavedeno pod brojem 353-02-1683/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.