BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina)

BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina)

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina) na km 24+000, na parcelama navedenim u zahtevu u KO Čitluk i KO Jasika, na teritoriji grada Kruševca, nosioca projekta BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd, ul. Resavska br. 23 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.