„Koridori Srbije“ d.o.o., Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474

„Koridori Srbije“ d.o.o., Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474 na kat.parcelama u KO Ovča, KO Komareva Humka, KO Borča – grad Beograd, KO Jabuka, KO Glogonj – grad Pančevo, KO Sefkerin, KO Opovo, KO Baranda, KO Sakule – opština Opovo, KO Debeljača, KO Kovačica, KO Idvor – opština Kovačica, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Perlez, KO Stajićevo, KO Ečka, KO Lukino Selo, KO Zrenjanin III, KO Zrenjanin I, KO Mužlja i KO Slovački Aradac – grad Zrenjanin, nosioca projekta „Koridori Srbije“ d.o.o. Kralja  Petra br. 21 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.