„Henkel Srbija“d.o.o. Beograd-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu:Dogradnja, rekonstrukcuja i prenamena objekta za proizvodnju deterdženata za mašinsko pranje rublja i proizvodnju kuglica za osvežavanje i negu toaleta

„Henkel Srbija“d.o.o. Beograd-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu:Dogradnja, rekonstrukcuja i prenamena objekta za proizvodnju deterdženata za mašinsko pranje rublja i proizvodnju kuglica za osvežavanje i negu toaleta

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Dogradnja, rekonstrukcuja i prenamena objekta za proizvodnju deterdženata za mašinsko pranje rublja (ET4) i proizvodnju kuglica za osvežavanje i negu toaleta (SVR 3) sa skladištem ambalaže i sirovina, na katastarskoj parceli br. 2880 KO Dedina, Opština Kruševac – Grad Kruševac, zaveden pod brojem: 353-02-02584/2022-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog  dana od 11-14 časova, i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.