„Henkel Srbija“ d.o.o., Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - izgradnja objekata, transportnog mosta za transport gotovih proizvoda,

„Henkel Srbija“ d.o.o., Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - izgradnja objekata, transportnog mosta za transport gotovih proizvoda,

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - izgradnja objekata, transportnog mosta za transport gotovih proizvoda, uređenje pristupnih saobraćajnica sa uređenjem pešačkih staza i parkingom, na katastarskoj parceli  broj 2880 KO Dedina, Grad Kruševac, čiji je nosilac projekta „Henkel Srbija“ d.o.o., Bulevar oslobođenja br. 383, Beograd, zaveden pod brojem: 353-02-02898/2021-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog  dana od 11-14 časova, i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.