"JUGO-KAOLIN" d.o.o. – Ogranak ''KOPOVI'' Ub - Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije keramičarske gline ležišta "Boj Brdo"

"JUGO-KAOLIN" d.o.o. – Ogranak ''KOPOVI'' Ub - Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije keramičarske gline ležišta "Boj Brdo"

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije keramičarske gline ležišta ''Boj Brdo'', na k.p. navedenim u Zahtevu, KO Dokmir, na terioriji SO Ub, nosioca projekta, preduzeća ''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. – Ogranak ''KOPOVI'' Ub, 1.maja br. 126.

Uvid u doneto Rešenje o saglasnosti na predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom,  u roku  od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.