''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'', na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić

''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'', na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ, rešavajući po zahtevu nosioca projekta, preduzeća ''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda, Miška Jovanovića 9, doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'', na k.p.br. 2722, 2721, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 i 4274 (deo), na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09),  zavedeno pod brojem 353-02-3724/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.