''Beaz - Plus''d.o.o, iz Aranđelovca-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi'',KO Banja, SO Aranđelovac

''Beaz - Plus''d.o.o, iz Aranđelovca-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi'',KO Banja, SO Aranđelovac

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ, rešavajući po zahtevu nosioca projekta, preduzeća ''Beaz - Plus'' d.o.o, iz  Aranđelovca, Kralja Petra Prvog 29, doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera, krečnjaka i dolomita kao karbonatne sirovine i sirovine za TGK iz ležišta ''Vinogradi'', na k.p. br. 3323, 3324, 3325, 3326/1, 3326/2, 3326/3, 3326/4, 3327/1, 3327/2, 3327/3, 3327/4, 3328, 3329, 3332/1, 3332/2, 3333, 3334, 3335, 3337, 3338/2, 3339, 3351/4, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354, 3355/1, 3355/2, 3356/1, 3356/2, 3357/2, 3359, 3407/1, 3416, 3417/1, 3417/2, 3418, 3420, 3421, 3422/1, 3422/2, 3422/3, 3424/2, 3424/3, 3424/4 , 3425 i 3427/6, KO Banja, SO Aranđelovac, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09),  zavedeno pod brojem 353-02-3250/2023-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.