Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proc. uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja novog mosta, nakon uklanjanja starog, sa zaštitom korita reke Bjelice u zoni mosta, na državnom putu deonica: Lučani-Lis

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proc. uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja novog mosta, nakon uklanjanja starog, sa zaštitom korita reke Bjelice u zoni mosta, na državnom putu deonica: Lučani-Lis

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja novog mosta, nakon uklanjanja starog, sa zaštitom korita reke Bjelice u zoni mosta, na državnom putu II A reda br.181, mesto Krstac, deonica: Lučani-Lis, ID mosta10382, na k.p. br. 1340, 419/4, 419/7, 417/1, 418/1, 418/3, 419/3, 416/4, 417/3, 418/4, 418/2, 419/1, 419/6, 419/5, 419/2 i 1337 KO Krstac i k.p. br. 1334, 994/2, 994/1, 993/2, 1346, 991/6, 990/1, 993/1, 992/1, 1348, 991/8, 992/2, 995/2, 995/3, 995/1 i 1326/3 KO Lisice, Opština Lučani, zaveden  pod brojem 353-02-02999/2021-03

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.