„Smurfit Kappa“ d.o.o.,, Prilazni put Ada Huji 9, 11 000 Beograd-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnološ

„Smurfit Kappa“ d.o.o.,, Prilazni put Ada Huji 9, 11 000 Beograd-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnološ

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

    

                    O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda na delu KP 5112/16 KO Palilula, zaveden pod brojem 353-02-02619/2021-03, nosioca projekta  „Smurfit Kappa“ d.o.o.,, Prilazni put Ada Huji 9, 11 000 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.