„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, izgradnja privremenog objekta betonske baze „Podunavci“

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, izgradnja privremenog objekta betonske baze „Podunavci“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, izgradnja privremenog objekta betonske baze „Podunavci“ sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci, na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u svrhu  izgradnje Moravskog koridora, na km 66+500, zavedeno pod brojem 353-02-02460/2023-03, nosioca projekta „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd Resavska br. 23.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.