„Bechtel ENKA UK Limited“ ogranak Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenih objekata - KO Bogdanje, opština Trstenik

„Bechtel ENKA UK Limited“ ogranak Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenih objekata - KO Bogdanje, opština Trstenik

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenih objekata - betonske baze i postrojenja za separaciju i pranje agregata „Bogdanje“ sa pratećim sadržajima na km 47+500, na izgradnji Moravskog koridora, na katastarskim parcelama KO Bogdanje, opština Trstenik, zavedeno pod brojem 353-02-04592/2022-03, nosioca projekta „Bechtel ENKA UK Limited“ ogranak Beograd, ul. Resavska br. 23 Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.