Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija dela postojećeg objekta br. 1, Galenika na kat. parceli KO Zemun polje

Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija dela postojećeg objekta br. 1, Galenika na kat. parceli KO Zemun polje

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija dela postojećeg objekta br.1, ostale zgrade- proizvodni objekat- fabrika za proizvodnju injekcionih proizvoda na bazi peptida, za potrebe formiranja pogona za proivodnju API (active pharmaceutical ingredient), Galenika na kat. parceli br.179/34 KO Zemun polje, zaveden pod brojem 353-02-04380/2022-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.