Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, na k.p. broj 2780/47 KO Majur, Grad Šabac

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, na k.p. broj 2780/47 KO Majur, Grad Šabac

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II (livnica aluminijuma kapaciteta 270 t aluminijumskih trupaca na dan, ili 81.000 t godišnje, pri radu 300 dana u godini, sa pratećim objektima), na k.p. broj 2780/47 KO Majur, Grad Šabac, koji je zaveden pod brojem 353-02-916/2023-03

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.