Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6089, KO Kraljevo u Kraljevu

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6089, KO Kraljevo u Kraljevu

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6089, KO Kraljevo u Kraljevu, 1 faza -90 000 ES, zaveden pod brojem 353-02-03021/2023-03 od 07.08.2023. godine.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi Srbije na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.