Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV TS Bajina Bašta – državna granica CG i državna granica BiH

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV TS Bajina Bašta – državna granica CG i državna granica BiH

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV TS Bajina Bašta – državna granica CG i državna granica BiH, zaveden pod brojem 353-02-4706/2022-03

Uvid u doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o određivanju obima i sadržaja, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.