Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva, zaveden pod brojem 353-02-1076/2023-03, na k.p. broj 1919, 1920, 1921, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 2089, 2093, 2094, 2096, 2103, 2104, 2105/1, 2105/2, 2106, 2107, 2108, 2109, 2111/1, 2111/2, 1112, 2113/1, 2113/2, 1114/1, 1114/2, 2114/3, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, sve KO Otroci, SO Vrnjačka Banja i na delu k.p. 1918, 1922, 1925, 1926, 1927, 1960, 1966, 1967, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2087, 2088, 2090, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2092/1, 2092/2, 2095, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099, 2100, 2101, 2115, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2131, 2580, 2581, 2583, sve KO Otroci, SO Vrnjačka Banja, zaveden pod brojem 353-02-1076/2023-03. Eksploataciono polje je definisano sledećim koordinatama temenih tačaka:

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.