Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina, zaveden pod brojem 353-02-2700/2022-03, na k.p. broj 21679, 21680, 21682, 21683, 21684, 21685, 21686, 21689, 21693, 21694, 21695, 21696, 21697, 21698, 21699, 21700, 21701, 21702, 21703, 21709, 21710, 21713, 21714, 21715, 21716, 21717, 21718, 21723, 21724, 21725, 21726, 21727, 21728, 21729, 21730, 21731, 21732, 21733, 21734, 21735, 21736, 21737, 21738, 21739, 21740, 21741, 21742, 21763, 21769, 26454, 26456, 26457, 26458, 26459, 26460, 26461, 26462, 26463, 26464, 26465, 26640, 26641, 26857 i 26965, sve KO Jabukovac, SO Negotin. Eksploataciono polje je definisano sledećim koordinatama temenih tačaka:

Uvid u doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o određivanju obima i sadržaja, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.