Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran, deonica Preljina – Požega, km 117+477.02 do km 147+675.00, Deponija br. 6, u Opštini Lučani: K.O. Negrišori, na zahtev nosioca projekta, JP ''PUTEVI SRBIJE'', Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 282, a koje je zavedeno pod brojem 353-02-02624/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 424, kao i na službenom sajtu ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.