Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.26  deonica Šabac - Loznica

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.26  deonica Šabac - Loznica

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.26  deonica Šabac - Loznica (na administrativnoj teritoriji grada Šapca),  zaveden pod brojem 353-02-01786/2021-03, nosioca projekta  JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno, lokalnom listu, a putem ovog organa.