Rešenje kojim se nosiocu projekta „PWW Deponija Dva“ d.o.o. Leskovac, Bulevar oslobođenja 147, Leskovac, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje kojim se nosiocu projekta „PWW Deponija Dva“ d.o.o. Leskovac, Bulevar oslobođenja 147, Leskovac, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne srdine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „PWW Deponija Dva“ d.o.o. Leskovac, Bulevar oslobođenja 147, Leskovac, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje II faze regionalne sanitarne deponije naopasnog otpada „Željkovac“ u Leskovcu na KP br. 5788, 5782, 7312, 5761 KO Guberevac (Polje B1) i delovima KP br. 7338 KO Guberevac i 2820 KO Gornji Bunibrod,  grad Leskovac

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi Republike Srbije, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.