JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo i rekonstrukciju delova državnih put

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo i rekonstrukciju delova državnih put

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo i rekonstrukciju delova državnih puteva IIA reda br. 168 i IIB reda br. 400 na k.p. u KO Dušanovac i KO Prahovo na teritoriji opštine Negotin, zavedeno pod brojem 353-02-01640/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.