JP „Putevi Srbije“ - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca

JP „Putevi Srbije“ - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac, na teritoriji grada Kragujevca, zavedeno pod brojem 353-02-02808/2022-03, nosioca projekta JP „Putevi Srbije“ Bulevar kralja Aleksandra br. 282 Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.