Hansgrohe d.o.o. - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proc. utic. na živ. sred. projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, na kp broj 18722 KO Valjevo, Grad Valjevo

Hansgrohe d.o.o. - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proc. utic. na živ. sred. projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, na kp broj 18722 KO Valjevo, Grad Valjevo

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ u ponovljenom postupku doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, na k.p. broj 18722 KO Valjevo, Grad Valjevo, zaveden pod brojem 353-02-2182/2023-03

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.