„Koridori Srbije“ d.o.o Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

„Koridori Srbije“ d.o.o Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474 na kat.parcelama u KO Ovča, KO Komareva Humka, KO Borča – grad Beograd, KO Jabuka, KO Glogonj – grad Pančevo, KO Sefkerin, KO Opovo, KO Baranda, KO Sakule – opština Opovo, KO Debeljača, KO Kovačica, KO Idvor – opština Kovačica, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Perlez, KO Stajićevo, KO Ečka, KO Lukino Selo, KO Zrenjanin III, KO Zrenjanin I, KO Mužlja i KO Slovački Aradac – grad Zrenjanin, zavedeno pod brojem 353-02-03487/2022-03, nosioca projekta „Koridori Srbije“ d.o.o. Kralja  Petra br. 21 Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.