„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se nosiocu projekta određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se nosiocu projekta određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi Republike Srbije, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.