„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „RTH“ KO Bor 2, na teritoriji grada Bora

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „RTH“ KO Bor 2, na teritoriji grada Bora

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „RTH“ na kp.br. 4400/11, 4400/77, 4400/88 i 4400/89 KO Bor 2, na teritoriji grada Bora, zavedeno pod brojem 353-02-04398/2022-03, nosioca projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Đorđa Vajferta 29 Bor.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.