„ENERGETIKA“d.o.o Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2

„ENERGETIKA“d.o.o Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2, na KP 7405/12; 7405/179; 7405/36; 7405/108, 7405/107, 7405/106, 7405/16, 7405/140, 7405/2, i 7405/11, sve na KO Kragujevac 1, broj: 353-02-01907/2021-03, nosioca projekta  „ENERGETIKA“ d.o.o., Prvoslava Rakovića 4a, Kragujevac.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa,  u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.