„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, Beograd - Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3-A6 u TE „Nikola Tesla A“ na delu KP 1934/1KO Urovci

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, Beograd - Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3-A6 u TE „Nikola Tesla A“ na delu KP 1934/1KO Urovci

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3-A6 u TE „Nikola Tesla A“ na delu KP 1934/1 KO Urovci, zaveden pod brojem:  353-02-04379/2022-03, nosioca projekta JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, Balkanska 13, 11 000 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa,  u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.