„BOSIL - METAL“ d.o.o. Bosilegrad - Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada

„BOSIL - METAL“ d.o.o. Bosilegrad - Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada

Na osnovu čl. 14.  i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „BOSIL - METAL“ d.o.o. Bosilegrad, određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada (uključujući postrojenje za preradu rude i odlagalište flotacijske jalovine). Koordinate prelomnih tačaka predloženog eksploatacionog polja su sledeće:

 

         Tačka                    Y                                       X

               1.               7 610 040                          4 691 227

               2.               7 609 949                          4 692 986

               3.               7 611 152                          4 692 946

               4.               7 613 626                          4 689 024

               5.               7 611 914                          4 689 026

               6.               7 610 721                          4 690 178

               7.               7 610 475                          4 690 223

               8.               7 610 078                          4 690 582

               9.               7 609 926                           4 690 872

 

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja.