„Beogradski metro i voz“  Beograd - Rešenje kojim se nosiocu projekta JKP za izgradnju i obavaljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  izgradnje objekta

„Beogradski metro i voz“  Beograd - Rešenje kojim se nosiocu projekta JKP za izgradnju i obavaljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  izgradnje objekta

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

 

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta JKP za izgradnju i obavaljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu  „Beogradski metro i voz“  Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  izgradnje objekta Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 1, na trasi utvrđenoj u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 350-02-00075/2022-07 od 12.05.2022. godine

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi Republike Srbije, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.