„BEO ČISTA ENERGIJA“ d.o.o. Beograd - Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržijama na lokaciji Vinča, Gradska opština Grocka, Grad Beograd

„BEO ČISTA ENERGIJA“ d.o.o. Beograd - Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržijama na lokaciji Vinča, Gradska opština Grocka, Grad Beograd

Na osnovu čl. 14. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „BEO ČISTA ENERGIJA“ d.o.o. Beograd, ul. Tošin bunar br. 272, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržijama na lokaciji Vinča, Gradska opština Grocka, Grad Beograd, na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.